Thursday, November 04, 2010

Leaseplanbank betrouwbaar?

In principe is het geld dat je stalt bij de Lease Plan bank gedekt door de Nederlandse bank tot 100.000 euro en daarmee betrouwbaar.

Wel is het zo dat je spaargeld gebruikt wordt om het wagenpark van Leaseplan te financieren, dus is het risico groter dan in het geval dat een bank de activiteiten waar je spaargeld in wordt geinvesteerd meer gespreid is en je een betrouwbaarder rendement maakt.

Depositogarantiestelsel

Wat houdt het depositogarantiestelsel in?
Het depositogarantiestelsel houdt in het kort het volgende in: mocht een bank waarop het depositogarantiestelsel (DGS) van toepassing is, niet meer aan haar verplichtingen kunnen voldoen (bijvoorbeeld in het geval van een faillissement), dan zijn rekeninghouders er zeker van dat de eerste EUR 100.000 van hun tegoeden op betaal- of spaarrekeningen gegarandeerd zijn. Bij en/of rekeningen geldt dat beide rekeninghouders deze garantie hebben. Immers, de regeling geldt per persoon per bank (niet per rekening). Beiden hebben dus de zekerheid dat hun tegoeden gegarandeerd zijn tot EUR 100.000.

Het Ministerie van Financiën heeft in oktober 2008 besloten de maximale vergoeding uit het depositogarantiestelsel tijdelijk te verhogen tot 100.000 euro per spaarder per bank. Deze maatregel gold in eerste instantie voor de periode van één jaar, maar het Ministerie heeft op 10 maart 2009 besloten om de maatregel na oktober 2009 voort te zetten. Vanaf 31 december 2010 zijn Nederland en andere EU-lidstaten door nieuwe Europese regelgeving namelijk verplicht een dekking van EUR 100.000 te bieden onder het depositogarantiestelsel.

Wie zijn er gedekt door het depositogarantiestelsel?
LeasePlan Bank valt als onderdeel van LeasePlan Corporation N.V. onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank.

In principe kunnen alle particulieren een beroep doen op het depositogarantiestelsel. Een kleine groep particulieren is echter uitgesloten van deze regeling. Uitgesloten zijn bestuurders van banken met betalingsproblemen, mensen die een belang van 5% of meer hebben in die banken of de directe familie van die personen. Ook bepaalde ondernemingen zijn uitgesloten van het depositogarantiestelsel, zoals financiële ondernemingen en overheden.

Naast de particuliere internetspaarrekening en eventuele deposito's, valt ook de zakelijke internetspaarrekening en eventuele termijndeposito's bij LeasePlan Bank onder het depositogarantiestelsel. Dat geldt alleen voor rechtspersonen die een verkorte balans mogen voeren.

Deze rechtspersonen moeten minimaal aan twee van de volgende drie eisen voldoen:

  • een balanstotaal van € 4,4 miljoen of minder, 
  • een netto omzet van € 8,8 miljoen of minder, 
  • een gemiddeld aantal werknemers van 50 of minder gedurende het boekjaar.

Rechtspersonen die niet aan bovenstaande eisen voldoen, zijn niet gedekt door het depositogarantiestelsel.